صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز یک شنبه ۳ سرطان ۱۳۹۷

مجموعه اسناد تقننیی تصویب شده در سال های 1395  و  1396 ولسی جرگه

تاریخ ارسال به حکومت

تاریخ هیئت مختلط

تاریخ تصویب مشرانوجرگه

اجلاس

تاریخ تصویب ولسی جرگه

تاریخ مواصلت

تعداد فصل و ماده

نام سند

شماره

1396/10/02

ندارد

1396/09/07

14

1396/08/20

1396/7/17

در قید (7) ورق

فرمان تقنینی شماره(147) مورخ 14/06/1396 رئیس جمهور در مورد تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در افغانستان

1          

1396/09/28

1396/09/27

1396/08/28

14

1396/08/08

1396/03/08

در قید(2) ماده

فرمان تقنینی شماره(243) مورخ1395/12/14 رئیس جمهور در رابطه تعدیل و حذف برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس.

2          


منتظر

1396/10/24

14

1396/10/02

1396/01/26

در قید(4) فصل و (21) ماده

فرمان تقنینی شماره(246) مورخ1395/12/14 رئیس جمهور در رابطه قانون منع شکنجه

3          


ندارد

1396/09/12

14

1396/08/08

1396/01/26

(3) ماده

فرمان تقنینی شماره(247) مورخ1395/12/14 رئیس جمهور در رابطه تعدیل و حذف برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس

4          


منتظر

1396/09/05

14

1396/07/19

1396/03/01

برخی از مواد

تعدیل برخی از مواد قانون محصول خدمات مخابراتی (طرح پیشنهادی اعضای ولسی جرگه) به اساس تقاضای اعضای ولسی جرگه طرح مکمل قانون لغو شد

5          


ندارد

1396/07/18

14

1396/06/27

1396/03/28

(4) فصل و (27) ماده

موافقتنامه تأسیس انستیتوت همکاری های اقتصادی منطقوی آسیاسی مرکزی

6          
14

1396/09/12

1396/04/21


قطعیه های بودجه عادی، انکشافی و عواید بابت سال 1395

7          
14

1396/08/22

1396/04/25

یک ماده

تعدیل ماده(20) قانون کنترول تنباکو و دخانیات(افزایش تعرفه گمرکی از پنجاه فیصد به سه صد فیصد) (طرح اعضا)

8          


ندارد

1396/09/14

14

1396/08/20

1396/06/07

(17) ماده

موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو ایکو

9          


منتظر

1396/10/12

14

1396/10/02

1396/07/10

دو ماده

طرح ایزاد در مواد (13) و (38) قانون محابس و توقیف خانه ها

10      


ندارد

ندارد

14

1396/08/01

1396/07/10


مسوده بررسی بودجه وسط سال مالی 1396

11      
14

1396/09/18

1396/07/17

یک ماده

ایزاد فقره(2) در ماده دهم قانون صحت عامه (طرح اعضای ولسی جرگه)

12      
14

1396/10/25

1396/07/19

در قید (36) ورق

فرمان تقنینی شماره (146) مورخ 14/6/1396 در رابطه به توشیح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات.

13      
14

1396/10/20

1396/07/19

بداخل (2) ماده

فرمان تقنینی شماره (151) مورخ 14/6/1396 در رابطه به توشیح تعدیل ماده (48) قانون طرز طی مراحل، نشر وانفاذ اسناد تقنینی.

14      


ندارد

1396/10/26

14

1396/10/06

1396/07/19

بداخل (5) فصل و (30) ماده

فرمان تقنینی شماره (149) مورخ 14/6/1396 در رابطه به توشیح قانون تنظیم امور مالداری.

15      


منتظر

1396/10/24

14

1396/10/02

1396/07/19

در قید (5) ورق

فرمان تقنینی شماره (148) مورخ 14/6/1396 در رابطه به توشیح ضمیمه شماره (1) قانون منع شکنجه

16      


ندارد

1396/10/24

14

1396/09/25

1396/07/19

در قید (12) ورق

فرمان تقنینی شماره (150) مورخ 14/6/1396 در رابطه به قانون تنظیم پرواز طیارات و هلیکوپترهای نظامی دولت های خارجی در قلمرو هوایی کشور

17      


منتظر

1396/10/10

14

1396/09/06

1396/07/19

(3) فصل و (16) ماده

فرمان تقنینی شماره(154) مورخ14/06/1396 در رابطه به توشیح قانون اشاعه و ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی

18      
14

1396/10/23

1396/07/24

14 ماده

فرمان تقنینی شماره (155) مورخ14/06/1396 رئیس جمهور در رابطه به توشیح ضمیمه شماره (1) قانون صحت عامه در مورد شورای طبی.

19      
14

1396/09/29

1396/08/09

(9) فصل و (91) ماده

فرمان تقنینی شماره (158) مورخ 14/06/1396 رئیس جمهور در مورد قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان

20      


منتظر

1396/10/19

14

1396/09/11

1396/08/23


موافقتنامه میان جمهوری اسلامی افغانستان و امارات متحده عربی در عرصه خدمات هوایی

21      
14

1396/10/23

1396/08/29

یازده ماده

منشور مجمع پارلمانی سازمان همکاری های اقتصادی(پکو)

22      


ندارد

1396/08/30

14

1396/09/22

1396/09/11


مسوده اول بودجه سال مالی 1397

23      
14

1396/09/29

1396/09/27


شامل نمودن یک ملیارد افغانی در سر جمع بودجه سال مالی 1396 به طور ضمیمه در رابطه به معاشات، تهیه اعاشه و کمک به ورثه شهدای پولیس ملی

24      
14

1396/10/27

1396/10/27


مسوده دوم بودجه ملی سال مالی 1397

25      

ندارد


ندارد

13

1396/01/07

1396/01/07


حذف بخش (محاسبات عامه) از کمیسیون تفتیش مرکزی و ادغام مجدد آن با کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه

26      

1396/10/02