صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز جمعه ۴ جوزا ۱۳۹۷

۲۷ جدی ۱۳۹۵

تصویب سند بودجه ملی سال 1396، تصدیق دوسند بین المللی وتصویب یک طرح اعضا درولسی جرگه ؛

جلسه ای عمومی ولسی جرگه به ریاست عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه دایرگردید که اعضای مجلس درساعت امتیازی روی موضوعات مهم واساسی درکشوربحث وتبادل نظرنمودند.

برخی ازوکلاء ازناامنی درسراسرکشورودرچند ولسوالی ولایت بدخشان ، ولایت تخار واحتمال بحرانی شدن وضع امنیتی دربهار سال آینده درآنجا ابرازنگرانی کرده وپیشنهاد کردند تا یک طرح وابتکار به خاطرجلوگیری ازحوادث وناامنی درنظرگرفته شود ونیزآنان از ضعیف وکند بودن روند عملیات های تصفیوی نیروهای امنیتی بادرنظرداشت فصل سرما که یک چانس خوبی است وبی توجه یی سران حکومت دراین راستا، انتقاد کردند.

شماری دیگری ازوکلاء ازنامتوازن بودن بودجه ملی سال 1396 شکایت نموده وهمچنان کمیسیون مالی وبودجه ولسی جرگه را بخاطر عدم درنظرگیری پیشنهاددات ونظریات همه اعضای ولسی جرگه به انتقاد گرفتند وگفته شد درمورد پروژه های ولایت ها با وکلاء مشوره صورت نگرفته است.

آنان گفتند بودجه سازی تخنیکی ماهیت اش راازدست داده وازاینکه بودجه انکشافی ،عواید داخلی ،پول های غیرضروری ومتفرقه دربودجه سال 1396 کم است نگرانی شان را بیان کرده وگفته شد پروژه ها برای ولسوالی ها نامتوازن است ویک تعداد پروژه های مهم درولایت تخار ازدوسال به این سو پیشنهاد میگردد که اعمار پل بیگم ولسوالی رستاق ارآن میان است ؛اما هیچ توجه درزمینه نشده است وتأکید شد تاحکومت درسال آینده درمورد مصرف بودجه وتطبیق پروژه های زیربنایی توجه بیشترنماید.

بلند رفتن قیمت مواد سوختی وغذایی درکشور، تأکید به ارگان های مسول بخاطر رسیده گی لازم برای خانواده های که درحملات انتحاری شهید میشوند،نگرانی ازوجود فساد درقراردادها وپروژه ها، پیشنهاد اضافه شدن معاش معلمین معارف  کشور، انتقاد ازاقدام وزارت تحصیلات عالی بخاطر اجازه ندادن تدریس استادان پاکستانی وایرانی درپوهنتون های خصوصی، انتقاد ازسیاست خارجی کشور درراستای مقرری سفیران که شایسته گی ندارند، انتقاد ازتعلیم وتربیه نظامی نیروهای نظامی بااشاره به حادثه انتحاری سه شنبه هفته گذشته ، انتقاد ازاظهارات برخی کارشناسان دررسانه مبنی برقاتل، جاسوس وحمایه گر گروه داعش گفتن وکلاء واعضای مجلس، پیشنهاد افزایش معاش نیروهای امنیتی،  نگرانی عدم موجودیت پوهنتون های افغانستان  درمیان یکهزارپوهنتون نخبه درجهان، نگرانی ازجود حمایت کننده گان مخالفین نظام درداخل نظام ، انتقاد مشکلات انترنت شبکه های مخابراتی ، پیشنهاد فرستادن هیئت ازسوی ولسی جرگه به منظور بررسی چگونگی حادثه انتحاری درولایت کندهار، نگرانی درمورد تبدیل شدن افغانستان به سوریه ،انتقاد ازنشرموسیقی دربرخی رسانه ها با اشاره به اینکه دو روز ازسوی رئیس جمهور ماتم ملی اعلام گردیده ، مسدود بودن سرک ولسوالی شاجوی درولایت زابل وبی توجه یی وزارت فواید عامه دراین مورد، انتقاد ازاظهارات بیهوده وبی مورد برخی کارشناسان دررسانه ها، وپیشنهاد به کابینه حکومت بخاطر رفتن به ولایات جهت حل مشکلات درهنگام رخصتی وکلاء ازدیگرموضوعات بودند که درجلسه مطرح گردید.

یک تن ازوکلاء درمورد اداره عمومی جیولوژی وکارتوگرافی که مستقل است وروی موضوعات مهم واساسی درکشورفعالیت دارد صحبت نموده وازمشکلات آنان که به اساس حکم رئیس جمهور باید به اداره اراضی مدغم گردد وگرفتن تعمیر این اداره که با سیستم مجهز میباشد وانتقال آن خسارات مالی درپی خواهد داشت به مجلس خبرداد وخواهان توجه جدی به این مسئله مهم گردید.

همچنان برخی وکلاء ازتصمیم حکومت بخاطر تقسیم ولسوالی جاغوری به سه ولسوالی دیگر، شکایت کردند وگفته شد خواست مردم این است که بادرنظرداشت جمعیت وداشتن سابقه تاریخی این ولسوالی باید به یک ولایت تبدیل گردد.

شماری ازوکلاء اظهارات یک گزارشگر امریکایی را  درمورد افغانستان به خوانش گرفتند که وجود ابهام وفساد دربودجه ملی، دزد خواندن جنرالان افغانستان، وجود ده هزارسرباز خیالی درمیان نیروهای امنیتی کشور، بیهوده خواندن کمک های مالی به افغانستان واحتمال بحرانی شدن وضعیت نظامی دربهار آینده درافغانستان ازآن میان بودند .

آنان با انتقاد ازسیاست های غلط و نادرست حکومت گفتند: تا چی وقت نیروهای خارجی درافغانستان حضورداشته باشد ومردم کشور امنیت داشته باشند.

وکلاء بابحرانی خواندن وضعیت سیاسی درکشورازهمه اعضای وکلاء وملت خواستند بخاطر حل وضعیت کنونی متحد شوندونیز ازحکومت خواستند قبل ازرفتن آنان به رخصتی سرنوشت وزرای که  ازسوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شده اند به شمول وزیرمعادن ووزیراطلاعات وفرهنگ معلوم گردد وکاندیدای جدید به عوض آنان به ولسی جرگه معرفی گردد.

سپس عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه ضمن جمع بندی موضوعات یادشده، وضعیت کنونی کشوررا قابل نگرانی خوانده ، ازحکومت وارگان های امنیتی خواست درتأمین امنیت شهروندان کشور واعضای شورای ملی اقدامات لازم انجام دهند ونیزدررابطه به وجود سربازان خیالی درمیان نیروهای امنیتی ازمسولین امنیتی خواست دقیق بررسی گردد وهمچنان بااستفاده ازفصل سرما دربازپس گیری ولسوالی های ازدست رفته اقدامات جدی ولازم صورت گیرد.

وی باردیگر ازحکومت خواست تا مطابق قانون درمعرفی کاندیدای جدید وزرای کابینه که استیضاح شده اند قبل ازرخصتی اعضای ولسی جرگه اقدام نماید وگفت دراین رابطه، استیضاح ازصلاحیت های قانونی ولسی جرگه است وماده 92 قانون اساسی صراحت دارد ونیازبه تفسیر نیست.

عبدالرووف ابراهیمی رئیس مجلس به کمیسیون محیط زیست ومنابع طبیعی وظیفه سپرد تادرمورد اداره جیولوژی که یک اداره بس مهم است و روی نقاط صفری کشورکار میکند بامسولیت رسیده گی نماید ونیزکمیسیون اختصاصی دررابطه به خدمات انترنتی مخابراتی بررسی نماید.

سپس عبیدالله بارکزی رئیس  کمیسیون سمع شکایات ومصونیت وامیتازات وکلاء گزارشی را مبنی برتأمین امنیت اعضای شورای ملی به مجلس ارائه کرد.

دراین گزارش آمده است  کمیسیون نامبرده  طی یک جلسه به اشتراک وزیردفاع ملی ،وزیرامورداخله ، رئیس امنیت ملی وسایرمسولین  امنیتی دررابطه به امنیت وچگونگی حادثه انتحاری درولایت کندهار بحث وتبادل نظر کرده وگفته شد چند تن که درحادثه دست داشته اند دستگیرشده اند وتحت تحقیق قراردارند ونیزفیصله صورت گرفته تا کارت های کمپیوتری برای محافظین وکلاء درنظرگرفته شود وبرای هروکیل چهارمحافظ و دیوار های محافظتی برای خانه های شان درنظرگرفته شود.

سپس مطابق آجندا امیرخان یاررئیس کمیسیون مالی وبودجه ولسی جرگه درپیوند به بودجه ملی سال مالی 1396 به اعضای مجلس معلومات مفصل ارائه کرد.

وی تغییرات صورت گرفته دربودجه افزایش مبلغ بودجه انکشافی ودرست کردن پروژه های غلط درجلسه روز گذشته بااشتراک رئیس بودجه وزارت مالیه وارقام عواید داخلی ومنابع تمویل کننده خارجی وداخلی را بیان کرده وهمه موارد بودجه راتوافقی خواند.

سپس بودجه ملی سال مالی 1396 با مبلغ مجموعی 428.413 میلیارد افغانی که 268.12 میلیارد افغانی  آن بودجه عادی و161.001 میلیاردافغانی  آن بودجه انکشافی میباشد به رأی گیری گذاشته شد که به استثنای یک کارت سرخ با اکثریب آرا ازسوی اعضای مجلس تصویب گردید.

درادامه قاضی نذیراحمد حنفی رئیس کمیسیون امورتقنین ومحمد موسی جناح عضو کمیسیون درمورد طرح اعضای مبنی بر اطلاق کلمه شهید برای آنعده منسوبین امنیتی که درراه دفاع ازوطن ومردم خویش شهید میگردند ازطریق رسانه های دولتی وغیردولتی، برای وکلاء معلومات مفصل داده گفتند: روی این طرح کمیسیون جلسات متعدد دایرنموده وبه جهت نظرخواهی به کمیسیوه های دایمی فرستاده که پنج کمیسیون آن را تأیید وچند کمیسیون دیگر تغییرات پیشنهاد نمودندکه درنظرگرفته شده است وهمه موارد اتفاقی میباشد .

بعداً طرح نامبرده به رأی گیری گذاشته شد که با اکثریب آرای ازسوی اعضای مجلس تصویب گردید.

دراخیرزمرک پادخوابی رئیس ، داوود کلکانی و انجنیر ذکریا ذکریا اعضای کمیسیون اموربین المللی  دررابطه به اساسنامه شورای اسلامی هوانوردی  وموافقتنامه درخصوص مصونیت ها وامتیازات برای سازمان همکاری های اسلامی معلومات مفصل ارائه کردند.

اساسنامه شورای اسلامی هوانوردی به هدف ضرورت استخدام وتقویت واستحکام همکاری درزمینه هوانوردی ترتیب گردیده است وروی حیثیت قانونی ،اعضای شورا، روابط میان شورا وبرخی موارد مهم دیگر توافق گردیده است ودراین مورد کمیسیون جلسات متعدد دایرکرده وبرای نظرخواهی به کمیسیون های دایمی فرستاده است وهفت کمیسیون آن راتأیید ومتباقی درمورد آن ابرازنظرنکرده اند درنتیجه اساسنامه نامبرده دریک مقدمه وبیست وچهار ماده  به رأی گیری گذاشته شد که به استثنای یک کارت سرخ ازسوی اعضای مجلس تصدیق گردید.

همینگونه موافقتنامه درخصوص مصونیت ها وامتیازات برای سازمان همکاری های اسلامی درکمیسیون مورد بحث قرار گرفته به کمیسیون های دایمی برای نظرخواهی فرستاده شده است وشش کمیسیون آن را تأیید ومتباقی ابراز نظرنکرده اند ودرنتیجه این موافقتنامه دریک مقدمه هشت فصل وسی وشش ماده به رأی گیری گذاشته شد وبایک کارت سرخ بااکثریت آرا ازسوی اعضای مجلس تصدیق گردید.

گزارشگر: سویتا روستایی