صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز یک شنبه ۳ سرطان ۱۳۹۷

اسناد تقنینی تصویب شده دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه

ب - قوانین تصویب شده:

1-       تصویب قانون ستندرد ملی درپنج فصل و26 ماده؛  3/5 /1391

2-       تصویب قانون اداره عالی تفتیش درسه فصل و27 ماده؛  3/5 /1391

3-      تصویب قانون اعضا، درمورد تقرر کارمندان دیپلوماتیک وقونسلی درسه فصل وهشت ماده؛  9/5/1391

4-      تصویب قانون الحاق جمهوری اسلامی افغانستان به موافقت نامه اصلاحی معاهده یگانه مواد مخدر دریک مقدمه و22 ماده؛9/5/ 1391

5-      تصویب ضمیمه شماره پنجم قانون کارکنات خدمات ملکی؛ 8 / 6 / 1391

6-      تصویب  تعدیل دربرخی ازمواد قانو ن صحت عامه در دوماده؛  11/6/1391

7-      تصویب برنامه  ارتقای ظرفیت وتداوم تعلیم وتحصیل زنان دریک مقدمه و12 بخش؛ 11/6/1391

8-      تصویب مواد سوم ، چهارم ، دهم ویازدهم قانون حقوق وامتیازات بازماندگان شهدا ومفقودین؛  13  /6 /1391

9-      تصویب طرح تعدیل وحذف برخی ازمواد قانون حقوق وامتیازات معلولین ؛  13/6/1391

10-   تصویب  طرح قانون احصائیه درهفت فصل 22 ماده؛  1/7/1391

11-   تصویب طرح قانون منع احتکار درچهارفصل و12 ماده؛ 1/7/1391

12-   تصویب طرح تعدیل ماده 61 قانون اداره مالی ومصارفات عامه؛ 3/7/1391

13-   تصویب طرح تعدیل وایزاد دربرخی ازمواد قانون مالیات برعایدات؛  3/7/1391

14-   تصویب طرح قانون تشکیل ، وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات در5 فصل و36 ماده؛ 3 /7 /1391

15-   تصویب طرح قانون تشکیل وصلاحیت څارنوالی  ؛  22 /7 /1391

16-   رد خطوط اساسی سیاست کشور؛  17 / 8 / 1391

17-   تصویب طرح قانون جمعیت ها؛ 25 / 9 /1391

18-   تصويب طرح کمیسیون امور داخلی در مورد ارتقای اداره مستقل ارگان های محل به وزارت؛ 29 / 9 / 1391

19-   تعدیل فقرات اول و دوم ماده پنجم طرح قانون کارکنان دیپلوماتیک و قونسلی که از طرف رئیس جمهور مسترد شده بود؛ 4/10/ 1391

20-   تعدیل ماده دهم و ایزاد فقره دوم ماده پنجاه ونهم قانون تنظیم خدمات مخابراتی؛ 28 / 1 / 1392

21-   قانون انتخابات در 16 فصل و 79 ماده؛ 1 / 3 / 1392

22-   تعدیل ماده یکصدودوم قانون مالیات بر عایدات؛ 11 / 3 / 1392

23-   قانون تنظیم معاشات مقامات دولتی در 4 فصل و 14 ماده؛ 11 / 3 / 1392

24-   قانون قضایای دولت در 4 فصل و 29 ماده؛ 15 /  3 / 1392

25-   قانون اجراآت جزایی در 47 فصل و 382 ماده؛ 15 / 3 / 1392

26-   تصویب مجدد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات؛ 20 / 3 / 1392

27-   قانون تنظیم معاش و مصارف رئیس جمهور اسلامی افغانستان. 4 / 4 / 1392

28-   قانون معاش مقام های دولتی؛ 1392/05/07

29-   قانون حفاظت نباتات و قرنطین 1394/04/30

30-   قانون اداره امور مالیات 1394/04/30

31-   قانون نشانه های محل تولید 1394/04/30

32-   تعدیل و حذف برخی از مواد قانون معادن 1393/10/08

33-   قانون تعزیت داری( طرح پیشنهادی اعضای ولسی جرگه) 1393/12/18

34-   قانون برگزاری مراسم عروسی ( طرح پیشنهادی اعضای ولسی جرگه) 1394/03/03

35-   تصویب طرح حذف وتعدیل برخی از مواد قانون احصائیه 1394/02/28

36-   قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی 1393/10/14

37-   قانون معاهدات ومیثاق های بین المللی 1393/10/14

38-   تصویب طرح تعدیل در پاراگراف اخیر مقدمه موافقت نامه همکاری دوجانبه میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری فدرالی آلمان منعقد 16 می 2012

39-   تصویب طرح تعدیل ایزاد والغاء برخی از مواد قانون ثبت علایم تجارتی 1393/10/14

40-   تصویب طرح قانون دسترسی به اطلاعات 1393/08/10

41-   تصویب طرح قانون جلوگیری از پول شویی وعواید ناشی از جرایم 1393/04/03

42-   تصویب طرح قانون مصونیت وحقوق اعضای شورای ملی.(طرح پیشنهادی مشرانو جرگه). مصوبه 24 قوس 1392 مشرانوجرگه 1393/06/01

43-   قانون مالیه برافزایش ارزش . که بعد از فیصله هیئت مختلط به نام قانون (مالیه اضافی در ارزش) مسمی گردید 1393/09/16

44-   تصویب طرح قانون حمایت اجتماعی 1393/07/27

45-   تصویب طرح قانون جلوگیری از تمویل تروریزم 1393/04/04

46-   تصویب طرح قانون معادن 1393/05/04

47-   تصویب طرح تعدیل در فقره (3) ماده نزدهم قانون انتخابات (طرح اعضای مشرانو جرگه) 1393/03/31.

48-   تصویب طرح تعدیل ماده(52) قانون ترافیک جاده1393/07/28

49-   تصویب طرح قانون سرپرستی اطفال1392/11/19

50-   تصویب طرح قانون نمایندگی تجارتی 1392/11/27

51-   تصویب طرح قانون کنترول تنباکو و دخانیات 1393/09/25

52-   تصویب طرح قانون قرار دادهای تجارتی وفروش اموال 1393/04/21

53-   تصویب طرح قانون شوراهای ولایتی 1393/08/25

54-   تصویب طرح قانون تشکیل وصلاحیت محاکم خاص 1392/11/19

55-   تصویب طرح قانون انتخابات 1392/04/26

56-   تصویب طرح تعدیل فقره (1) ماده (72) قانون مالیات بر عایدات1392/05/27

57-   تصویب طرح قانون اجراات جزائی 1392/11/19

58-   تصویب طرح تعدیل ماده (10) و(59) قانون تنظیم خدمات مخابراتی 1392/04/05

59-   تصویب طرح قانون ثبت احوال نفوس 1392/10/18

60-   تصویب طرح قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی 1392/01/31

61-   تصویب طرح قانون قضایای دولت1392/05/07

62-   تصویب طرح تعدیل ماده (102) قانون مالیات برعایدات 1392/04/09

63-   تصویب طرح قانون تنظیم معاش و مصارف رئیس جمهوراسلامی افغانستان 1392/05/07

64-   تصویب طرح قانون تنظیم معاش مقامات عالی رتبه دولتی 1392/05/07

65-   تصویب طرح قانون جمعیت ها 1392/03/23

66-   تصویب طرح قانون جمعیت ها 1392/03/23

67-   طرح قانون احصائیه 1392/01/20

68-   قانون تشکیل،وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات 1392/04/25

69-   تصویب طرح تعدیل ماده شصت ویکم قانون اداره امور مالی ومصارف عامه 1391/08/23

70-   تصویب طرح قانون منع احتکار 1391/10/12

71-   تصویب طرح تعدیل ماده های 11،10،4،3 قانون حقوق و امتیازات بازماندگان شهداو مفقودین 1391/09/11

72-   تصویب ضمیمه شماره پنجم قانون کارکنان خدمات ملکی 1392/09/24

73-   تصویب طرح تعدیل مجدد فقره (11) ماده (16) قانون مراکز اصلاح و تربیت طفل 1391/05/17

74-   تصویب طرح قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی 1392/08/04

75-   تصویب طرح قانون استندرد ملی 1391/10/12

76-   تصویب طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون مالیات بر عایدات منتشره جریده رسمی شماره ( 976 ) سال 1387     1391/11/22  

77-   تصویب طرح قانون اداره عالی تفتیش 1391/11/21

78-   تصویب طرح قانون اعضا در مورد تقررکارمندان دیپلوماتیک وقونسلی 1391/12/14

79-   تصویب طرح تعدیل در برخی از مواد قانون صحت عامه منتشره جریده رسمی شماره (1004) مورخ 1388/09/21         1391/07/08

80-   تصویب طرح قانون امورذاتی پولیس، امینت ملی و ادارات دارای تشکیلات نظامی مشابه1392/03/05

81-   تصویب طرح ایزاد جزء (11) درماده (41) قانون کار 1391/03/14

82-   تعدیل برخی ازمواد قانون محابس وتوقیف خانه ها 1391/05/17

83-   تصویب طرح تعدیل مجدد فقره (1) ماده (16)قانون مراکز اصلاح وتربیت اطفال 1391/05/07

84-   تصویب طرح قانون محصول حق العبور 1391/07/18

85-   تصویب طرح تعدیل فقره سوم ماده شصت وسوم قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر 1391/03/20

86-   تصویب طرح قانون هوانوردی ملکی 1391/07/30

87-   تصویب طرح ایزاد حذف وتعدیل در قانون اتاق تجارت واحد افغانستان منتشره جریده رسمی شماره 1002 مورخ 1388/08/20

88-   طرح قانون اتاق تجارت وصنایع 1391/06/25

89-   تصویب (ضمیمه بودجه سال 1390 ( جبران کاهش سرمایه بانک مرکزی ومصارف عملیاتی خط آهن حیرتان مزارشریف 1390/07/26

90-   قانون استرداد مظنونین متهمین ومحکومین و همکاری عدلی 1391/02/10

91-   تصویب طرح تعدیل جز (7) ماده دوم قانون امور مالی ومصارف عامه منتشره جریده رسمی شماره(856) سال 1384      1390/08/11

92-   تصویب طرح قانون آمادگی مبارزه با حوادث1391/03/06

93-   تصویب طرح تعدیل جز (7) ماده دوم قانون امور مالی ومصارف عامه منتشره جریده رسمی شماره(856) سال 1384     1390/08/11

94-   تصویب طرح قانون اجاره مالی 1392/10/25

95-   تصویب طرح قانون تنظیم امور جنگلات1391/03/06

96-    

قوانین تصویب شده مجدد با دو ثلث آرا :

1-                  مواد سوم، چهارم، دهم و یازدهم قانون حقوق و امتیازات بازماندگان شهدا و مفقودین که از طرف رئیس جمهور مسترد گردیده بود با دو ثلث آراء مجدد تصویب شد. 25 / 10 / 1391

2- طرح تعدیل و حذف برخی از مواد قانون حقوق و امتیازات معلولین که از طرف رئیس جمهور مسترده گردیده بود با دو ثلث آراء مجدداً تصویب شد؛ 25 / 10 / 1391

2-                  تعدیل ماده 86 قانون تشکیل و صلاحیت محاکم قوه قضائیه مصوبه مؤرخ 18 / 2 / 1391 که از طرف رئیس جمهور مسترد گردیده بود با دو ثلث آراء مجدداً تصویب گردید. 25 / 10 / 1391

 بودجه وقطعیه:

1-        تصویب ضمیمه  بودجه سال 1391 ؛ 3 / 7 /  1391 

2-       تصویب ضمیمه بودجه سال 1390 ؛ 27 / 8 / 1391

3-       رد قطعیه سال 1390؛ 22 / 9 / 1391

4-      رد بودجه ملی سال 1392؛   2 / 10 / 1391

5-      رد دومین بار مسوده بودجه ملی سال 1392؛ 27 / 10 / 1391

6-      تصویب بودجه ملی سال 1392.  1 / 11 / 1391

7-      قطعیه بودجه عادی، قطعیه بودجه انکشافی و قطعیه عواید1392

8-      بودجه سال 1392 1391/10/01

9-      طرح ضمیمه بودجه (مبلغ 23 ملیاردافغانی) مساعدت دونر ها برای معاشات سکتور امنیتی 1391/03/14

10-   قطعیه سال 1388    1390/01/08

11-   تصویب طرح بودجه ملی سال مالی 1390  1390/02/19

12-    

 

د - تصدیق میثاق های بین المللی:

1-       تصدیق میثاق ایجاد روابط دیپلوماتیک میان افغانستان وجمهوری دومینکن؛  9/5/1391    

2-      تصدیق موافقت نامه میان افغانستان و ترکیه در16 ماده؛  9/5 /1391 

3-      تصدیق اساسنامه مرکز بین المللی مطالعه حفظ و بازگردانی ملکیت های فرهنگی در14 ماده؛ 9/5/1391 

4-      تصدیق سند همکاری ستراتیژیک میان افغانستان  و دولت شاهی برتانیه ( وایرلند شمالی ) دریک مقدمه و 15 ماده؛  9/ 5/1391

5-      تصدیق همکاری درازمدت میان افغانستان و ایتالیا در یک مقدمه وهفت ماده؛ 16/5/1391

6-      تصدیق  کنوانسیون بین المللی سرکوبی اعمال تروریسم اتومی( دهشت گردی ) دریک مقدمه و27 ماده؛ 16/5/.1391

7-      تصدیق سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا ( سارک ) دریک مقدمه و32 ماده؛ 16/5/.1391

8-      تصدیق معاهده دوستی وهمکاری میان  افغانستان و فرانسه در13 ماده و یک ضمیمه؛ 8/6/1391

9-      تصدیق موافقت نامه همکاری های درازمدت فراگیرمیان افغانستان واسترالیا در35  ماده؛  10/7/1391

10-     تصدیق موافقت نامه همکاری افغانستان  وجمهوری فدرالی آلمان  دریک مقدمه و نه ماده؛  10/7/1391

11-     تصدیق موافقت نامه  ایجاد اکادمی بین المللی ضد فساد به حیث یک سازمان بین المللی به داخل یک مقدمه و21ماده؛ 10/7 /1391 

12-   تصدیق موافقت نامه سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا ( سارک ) میان  افغانستان وکشورهای عضوسازمان سارک، دریک مقدمه  و12  ماده؛  12 /7/1391

13-   تصدیق موافقت نامه (کیوتو) درمورد کنوانسیون تغییرات اقلیم ( درچارچوب کنوانسیون ملل متحد) دریک مقدمه و27  ماده؛
  12/ 7 /1391

14-   تصدیق کنوانسیون ستاکهولم پیرامون آلاینده های مقاوم عضوی در یک مقدمه، 30 ماده و پنج ضمیمه؛ 17 / 8/ 1391

15-   تصدیق کنوانسیون روتردام پیرامون توافق مبنی بر اطلاع قبلی ازتجارت بین المللی یک تعداد مواد کیمیاوی و حشره کش های  خطرناک به داخل یک مقدمه، 30 ماده وشش ضمیمه؛  17 / 8 / 1391

16-   تصدیق  موافقتنامه چندجانبه برای ایجاد یک نهاد تحقیقاتی بین المللی برای کشور های محاط به خشکه و درحال توسعه به داخل یک مقدمه و15 ماده؛ 17 / 8 / 1391

17-   تصدیق موافقت نامه کارتاجینا در مورد تحفظ مصئونیت حیات حیوانات ونباتات به داخل یک مقدمه، 40 ماده و3 ضمیمه؛ 17 / 8 / 1391

18-   تصدیق کنوانسیون باسیل درباره کنترول انتقالات فرامرزی زباله های خطرناک ودفع آنها دریک مقدمه، 29 ماده و9 ضمیمه؛

19-    تصدیق پیمان انرژی واسناد چهارچوب قانونی برای همکاری بین المللی انرژی دریک مقدمه، 50 ماده و14 ضمیمه ویک پروتوکول شامل یک مقدمه ، 22 ماده ، 15 ضمیمه؛ 27 / 8 / 1391

20-   تصدیق اساسنامه آژانس بین المللی انرژی قابل تجدید( ایرینا) دریک مقدمه و 20 ماده؛  27 / 8 / 1391

21-   موافقت نامه میان جمهوری اسلامی افغانستان،جمهوری چین و جمهوری تاجیکستان در مورد اتصال نقطه سرحدی میان سه کشور1393/08/03

22-   کنوانسیون 1954 لاهه وپروتوکول های آن درمورد حمایت ازاموال فرهنگی درخلال منازعات مسلحانه 1393/05/05

23-   پروتوکول الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی در مورد بازدارندگی فرونشا نی وتعزیر قاچاق انسان به ویژه زنان واطفال 1393/04/09

24-   کنوانسیون ایجاد کمیسیون بین المللی پیله وری 1393/04/09

25-   موافقت نامه همکاری های استراتیژیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان ودولت شاهی دنمارک 1392/11/01

26-   یاداشت تفاهم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان ودولت شاهی بریتانیا وایرلند شمالی در رابطه به فراهم آوری پرسونل نیروهای مسلح کشور شاهی بریتانیا به اکادمی افسران اردوی ملی افغانستان 1392/10/21

27-   پروتوكول درارتباط به همکاری میان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت کارهای 1392/01/10

28-   طرح تعدیل ماده (10) و(59) قانون تنظیم خدمات مخابراتی 1392/04/05

29-   اساسنامه مرکز بین المللی مطالعه حفظ و بازگردانی ملکیت های فرهنگی 1391/06/26

30-   اساسنامه آژانس بین المللی انرژی قابل تجدید (ایرینا)  1391/10/16

31-   پروتوکول کیوتودر موردکنوانسیون تغییرات اقلیم ( در چارچوب کنوانسیون ملل متحد پیرامون تغیرات اقلیم) 1391/08/29

32-   پروتوکول کارتاجینا درمورد حفظ حیات مربوطه به کنوانسیون تنوع بیولوژیکی 1391/10/03

33-   سند تاسیس روابط دیپلوماتیک میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری دومنیکن 1391/0621

34-   الحاق افغانستان به پروتوکول اصلاحی معاهده یگانه مواد مخدر سال 1961 1391/07/08

ج - تصدیق معاهدات بین المللی:

1.                   منشور سازمان همکاری های اسلامی، در یک مقدمه و 18 فصل 39 ماده؛ 10 / 1 / 1392

2.                   کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر وحشی 1358 هـ . ش در یک مقدمه، 20 ماده و 2 ضمیمه؛ 10 /  1 / 1392

3.                   قرارداد همکاری میان وزارت های خارجه افغانستان و تاجکستان در 7 ماده؛ 10 / 1 / 1392

1.                   طرح اعضاء ( طرح قانون غصب وتصرف غیرقانونی املاک دولتی وغیردولتی) به تاریخ 1 / 7 / 1392

2.                   طرح تعدیل و ایزاد ماده های ( 42، 43 و 44 ) قانون رسانه های همگانی به تاریخ 6 / 7 / 1392

3.                   طرح قانون نمایندگی تجارتی در پنج فصل و سی وچهار ماده به تاریخ 11 / 8 / 1392

4.                   طرح قانون سرپرستی اطفال در پنج فصل و بیست و هفت ماده به تاریخ 6 / 9 / 1392

5.                   طرح قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص در چهار فصل و 22 ماده به تاریخ 16 / 9 / 1392

6.                   رد طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون انتخابات طی ( فرمان تقنینیشماره 56) پیرامون اختصاص یک کرسی برای اهل هنود و سک افغانستان در ولسی جرگه به تاریخ  23 / 9 / 1392

7.                   طرح قانون کنترول تنباکو و دخانیات در پنج فصل 25و ماده به تاریخ 16 / 10 / 1392

8.                   طرح قانون قرارداد های تجارتی در هجده فصل و 143 ماده به تاریخ  18 / 10 / 1392

9.                   طرح قانون شورا های ولایتی در هفت فصل و 41 ماده به تاریخ 21 / 10 / 1392

10.               رد فرمان تقنینی شماره 57 ریاست جمهوری در مورد تعدیل و حذف بعضی از مواد قانون تشکیل و صلاحیت محاکم قوه قضائیه به تاریخ30 / 10 / 1392

11.               قرارداد میان جمهوری اسلامی افغانستان و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی(ناتو) پیرامون نحوه حضور نیروها و پرسونل ناتو1393/09/06

12.               کنوانسیون ممنوعیت استفاده از برخی از سلاح های متعارف همراه با 5 پروتوکول 1394/01/25

13.               قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا 1393/09/06

14.               منشور بنیادعلمی ایکو ومنشور انستیتوت تعلیمی ایکو با پروتوکول ضمیمه آن 1393/03/10

15.               موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری اندونیزیا درمورد دوستی وهمکاری 1392/11/01

16.               موافقت نامه همکاری های همه جانبه میان جمهوری اسلامی افغانستان وحکومت شاهی عربستان سعودی 1392/11/09

17.                

پ - بودجه و قطعیه:

1.                  تصویب عدم قناعت گزارش قطعیه سال 1391 به تاریخ 9 / 9 / 1392

2.                  تصویب ضمایم بودجه عادی و انکشافی وسط سال 1392 به تاریخ  13 / 9 / 1392

3.                  رد مسوده بودجه ملی سال مالی 1393 به تاریخ 14/10/1392

4.                  تصویب بودجه ملی سال مالی 1393به تاریخ 25 / 10 / 1392

5.                  تغییر شخصیت حقوقی تصدیهای ارزاق سیلوها که تبدیلی آنها به شرکت مواد غذای افغان منظور گردیده است 1393/04/25

6.                   

ث - تصدیق موافقت نامه هایبین المللی و فرامین :

1.                   یادداشت تفاهم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دولت شاهی بریتانیا و آیرلند شمالی در رابطه به فراهم آوری پرسونل از سوی نیروهای مسلح کشور شاهی بریتانیا به اکادمی افسران اردوی ملی افغانستان در یک ضمیمه و 19 بخش به تاریخ  8 / 8 / 1392

2.                   موافقتنامه استراتی‍ِژیك میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و كشور شاهی دنمارك  در یک مقدمه و 7 ماده به تاریخ 8 / 8 / 1392

3.                   موافقت نامه دوستی میان دولت افغانستان و اندونیزیا در یک مقدمه و سه بخش به تاریخ 8 / 8 / 1392

4.                   موافقت نامه همکاری های همه جانبه میان جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت شاهی عربستان در یک مقدمه و 9 ماده به تاریخ 16/ 10 / 1392

5.                   طرح قانون معاش مقامات دولتی به تاریخ 15 / 7 / 1394

6.                   تعدیل فقره (3) ماده هشتم و ماده سی و هشتم قانون آب ، 20 / 7 / 1394

7.                   موافقت نامه میان وزارت دفاع افغانستان و وزارت دفاع جمهوری خلق چین در رابطه به کمک های نظامی مجانی آنکشور به افغانستان 20 /7 / 1394

8.                   موافقت نامه همکاری های امنیتی میان افغانستان و امارات متحده عربی 20 / 7 / 1394

9.                   معاهده انتقال محکومین میان افغانستان و امارات متحده عربی 20 / 7 / 1394

10.               رد فرمان تقنینی طرح قانون محصول خدمات مخابراتی 22 / 7 / 1394

11.               رد فرمان تقنینی تعدیل برخی از مواد قانون مالیات بر عایدات 29 / 7 / 1394

12.               رد فرمان تقنینی تعدیل برخی از مواد قانون محصول حق العبور 29 / 7 / 1394

13.               رد فرمان تقنینی در رابطه به ایجاد دفتر مشاوریت اقتصادی ریاست جمهوری به حیث واحد مستقل بودجوی 9 / 8 / 1394

14.               رد فرمان تقنینی ایزاد فقره (2) ماده پنجم قانون سرپرستی وزارت ها و ادارات دولتی 23 / 8 / 1394

15.               کنوانسیون سازمان همکاری های اسلامی در مورد مبارزه علیه تروریزم بین المللی 2/9/1394

16.               موافقت نامه بین الحکومتی بنادر محاط به خشکه 2 / 9 / 1394

17.               طرح اساسنامه امنیت غذایی 2 / 9 / 1394

18.               موافقتنامه همکاری های استراتیژیک و دوستی میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری ترکیه 1394/03/19

19.               تصویب فرمان تقنینی درمورد تعدیل ماده (6)قانون رسیدگی به تخلفات اطفال 1393/03/27

20.               موافقت نامه همکاری های استراتیژیک میان جمهوری اسلامی افغانستان وکشورشاهی ناروی 1393/02/20

21.               تصویب فرمان تقنینی درمورد تعدیل ماده (26) قانون اجراآت جزائی. منتشره جریده رسمی(1132) 1393/03/27

22.               تصویب فرمان تقنینی درمورد تعدیل ماده (179) قانون اصول محاکمات مدنی 1393/03/27

23.               فرمان تقنینی درمورد تعدیل فقره (3) ماده شصت وهفتم قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضایئه جمهوری اسلامی افغانستان 1393/03/27

24.               کنوانسیون حفاظت از گونه های حیوانات مهاجر وحشی 1358 هـ.ش 1392/02/14

25.               منشور سازمان همکاری های اسلامی 1392/02/10

26.               کنوانسیون روتردام پیرامون توافق مبنی بر اطلاق قبلی از تجارت بین المللی یک تعداد مواد کیمیاوی و حشره کش های خطرناک درتجارت بین المللی  1391/10/03.

27.               معاهده دوستی و همکاری میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری فرانسه 1391/07/22

28.               کنوانسیون بین المللی سرکوبی اعمال تروریزم اتومی دهشت گردی 1391/07/08

29.               موافقت نامه دراز مدت میان افغانستان واسترالیا 1391/08/28

30.               موافقت نامه همکاری دوجانبه میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری فدرالی آلمان1391/08/23

31.               موافقت نامه درمورد تاسیس اکادمی بین المللی ضد فساد بحیث یک سازمان بین المللی1391/08/28

32.               کنوانسیون استاکهولم درباره مواد پیرامون آلاینده های مقاوم عضوی 1391/10/03

33.               موافقت نامه چند جانبه برای ایجاد یک نهاد تحقیقاتی بین المللی برای کشور های محاط به خشکه و در حال توسعه 1391/10/03

34.               کنوانسیون باسل در باره کنترول انتقالات فرامرزی زباله های خطرناک و دفع آنها ( درقید 239 ورق)  1391/10/16

35.               موافقت نامه ساز مان همکاری های منطقوی جنوب آسیا (سارک) میان جمهوری اسلامی افغانستان و کشور های عضو سازمان سارک 1391/08/23

36.               معاهده پیمان انرژی 1391/10/16

37.               موافقت نامه حمایت برنامه زراعت وانکشاف دهات ولایات غربی کشور(SARD) 1391/03/06

38.               موافقتنامه همکاری ستراتیژیک میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری هند 1391/02/20

39.               چارچوب موافقت نامه پایپ لاین گاز میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، دولت جمهوری اسلامی پاکستان دولت جمهوری هند ودولت ترکمنستان 1391/03/06

40.               پروتوکول میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری ترکیه درمورد تعلیمات برای قطعات پرسونل قوای زمینی افغانستان در ترکیه 1391/06/21

41.               موافقت نامه همکاری دراز مدت دوجانبه میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری ایتالیا 1391/06/21

42.               موافقت نامه سازمان همکاری ها منطقوی جنوب آسیا ( سارک ) درمورد تجارت وخدمات میان جمهوری اسلامی افغانستان وکشور های عضو سارک 1391/05/31

43.               یاداشت تفاهم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان ودولت ما لیزیا در مورد استقرارنیروهای نظامی کشور مالیزیا در افغانستان 1390/09/21

44.               یاداشت تفاهم مشترک هیئت جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری تاجیکستان در ارتباط به عبور دادن لوله های آبگذر از جانب افغانستان به زمین های ساحه دشت راغک ولسوالی قلعه خم ولایت خود مختار بدخشان تاجکستان به قراء زنگریا علیا وسفلی ولسوالی شکی ولایت بدخشان 1390/09/19

45.               تفاهم نامه همکاری در زمینه مهارت های فنی وتوسعه منابع انسانی میان وزارت کار وامور اجتماعی جمهوری اسلامی افغانستان ووزارت کار وامور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران 1390/09/19

46.               موافقت نامه تجارتی اقتصادی بین حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وحکومت فدراتیف روسیه 1390/09/19

47.               نسخه توحید شده موافقت نامه تاسیس سازمان بین المللی انکشاف حقوق (IDLO) 1390/12/22

48.               موافقت نامه همکاری های دراز مدت ستراتیژیک میان جمهوری اسلامی افغانستان وایالات متحده امریکا 1391/03/14

49.               قرارداد دوستی وهمکاری میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری ترکمنستان 1390/12/22

50.               موافقتنامه میان جمهوری اسلامی افغانستان و دولت امارات متحده عربی در مورد مساعدت قضایی در مسایل مدنی وتجاری 1390/09/21

51.               موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وحکومت جمهوری تاجیکستان دررابطه به تجارت ترانزیتی 1390/09/21

52.               موافقتنامه تاسیس پوهنتون جنوب آسیا ( سارک ) 1390/09/21

53.               موافقتنامه تاسیس بانک غذایی سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا (سارک) 1390/09/21

54.               موافقتنامه تخنیکی نظامی فی ما بین نیروهای بین المللی همکاری امنیت(ایساف) واداره موقت افغانستان (اداره موقت).(M.T.A ) 1391/01/06

55.               کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت 1390/03/28

56.               کنوانسیون منع مهمات خوشه ای 1390/03/08

57.               موافقت نامه بین الحکومتی پیرامون تطبیق پروژه پایپ لاین گاز فی مابین افغانستان،پاکستان، ترکمنستان وهندوستان  1390/03/11

58.               منشور اجتماعی کشور های آسیای جنوبی (SAARC) جهت همکاری های منطقوی منشور اجتماعی 1390/05/31

59.               اطلاعیه رسمی مشترک در رابطه به ایجاد روابط دیپلوماتیک میان جمهوری اسلامی افغانستان ودولت مونته نگرو. یاداشت تفاهم 1390/06/13

60.               موافقتنتامه تاسیس روابط دیپلوماتیک میان جمهوری اسلامی افغانستان وحکومت شاهی بوتان 1390/06/13

61.               موافقت نامه بین دولت های جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی پاکستان به منظور تنظیم عبور ومرور ترانزیتی از طریق هر دو کشور1390/05/31

62.               توافقنامه تاسیس روابط دیپلوماتیک میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری فیجی 1390/06/13