صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز جمعه ۴ جوزا ۱۳۹۷


 نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه  ۱۳۸۹

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره اول

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دوم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره سوم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره چهارم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره پنجم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره ششم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره هفتم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره هشتم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره نهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره یازدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دوازدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره سیزدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره چهاردهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره پانزدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه ۱۳۹۰

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره اول

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره سوم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره چهارم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره پنجم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره ششم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره هفتم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره هشتم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره نهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره یازدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دوازدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره سیزدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره چهاردهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره پانزدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره شانزدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره هفدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره هجدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه ۱۳۹۱

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره اول

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دوهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره سوم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره چهارم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره پنجم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره ششم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره هفتم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره هشتم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره نهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره یازدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دوازدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره سیزدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره چهاردهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره پانزدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره شانزدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه ۱۳۹۲

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره اول

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دوهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره سوم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره چهارم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره پنجم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره ششم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره هفتم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره هشتم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره نهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره یازدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دوازدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره سیزدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره چهاردهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه ۱۳۹۳

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره اول

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دوم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره سوم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره چهارم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره پنجم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره ششم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره هفتم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره هشتم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره نهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره یازدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دوازدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره سیزدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره چهاردهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره پانزدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره شانزدهم

 نشریه رسمی ولسی جرگه سال ششم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه ۱۳۹۴

نشریه رسمی ولسی جرگه سال ششم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره اول

نشریه رسمی ولسی جرگه سال ششم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دوم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال ششم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره سوم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال ششم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره چهارم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال ششم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره پنجم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال ششم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره ششم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال ششم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره هفتم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال ششم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره هشتم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال ششم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره نهم

 نشریه رسمی ولسی جرگه سال هفتم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه ۱۳۹۵

نشریه رسمی ولسی جرگه سال هقتم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره اول

نشریه رسمی ولسی جرگه سال هقتم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دوم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال هقتم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره سوم

فصلنامه  ولسی جرگه سال هفتم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه ۱۳۹۶

فصلنامه بهاری ولسی جرگه سال هقتم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه

فصلنامه خزانی  ولسی جرگه سال هقتم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه

فصلنامه زمستانی  ولسی جرگه سال هقتم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه