صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز سه شنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۶

 نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه  ۱۳۸۹

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره اول

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دوم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره سوم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره چهارم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره پنجم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره ششم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره هفتم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره هشتم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره نهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره یازدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دوازدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره سیزدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره چهاردهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال اول دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره پانزدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه ۱۳۹۰

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره اول

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره سوم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره چهارم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره پنجم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره ششم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره هفتم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره هشتم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره نهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره یازدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دوازدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره سیزدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره چهاردهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره پانزدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره شانزدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره هفدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال دوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره هجدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه ۱۳۹۱

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره اول

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دوهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره سوم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره چهارم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره پنجم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره ششم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره هفتم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره هشتم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره نهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره یازدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دوازدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره سیزدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره چهاردهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره پانزدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال سوم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره شانزدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه ۱۳۹۲

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره اول

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دوهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره سوم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره چهارم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره پنجم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره ششم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره هفتم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره هشتم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره نهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره یازدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دوازدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره سیزدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره چهاردهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه ۱۳۹۳

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره اول

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دوم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره سوم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره چهارم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره پنجم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره ششم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره هفتم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره هشتم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره نهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره یازدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دوازدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره سیزدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره چهاردهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره پانزدهم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره شانزدهم

 نشریه رسمی ولسی جرگه سال ششم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه ۱۳۹۴

نشریه رسمی ولسی جرگه سال ششم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره اول

نشریه رسمی ولسی جرگه سال ششم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دوم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال ششم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره سوم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال ششم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره چهارم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال ششم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره پنجم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال ششم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره ششم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال ششم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره هفتم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال ششم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره هشتم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال ششم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره نهم

 نشریه رسمی ولسی جرگه سال هفتم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه ۱۳۹۵

نشریه رسمی ولسی جرگه سال هقتم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره اول

نشریه رسمی ولسی جرگه سال هقتم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره دوم

نشریه رسمی ولسی جرگه سال هقتم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه شماره سوم

فصلنامه  ولسی جرگه سال هفتم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه ۱۳۹۶

فصلنامه بهاری ولسی جرگه سال هقتم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه

فصلنامه خزانی ولسی جرگه سال هقتم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه