صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۳۱ ثور ۱۳۹۷
   mohammad-uonos-ghanoni.jpg    

:نام و تخلص

لیسانس پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل وماستر دررشته جامعه شناسی.

: تحصیلات
کابل : حوزۀ انتخاباتی
عضو :وظیفه
0700222398 / 799342942 : تلفن
متاهل : حالت مدنی
 امورتقنینی : کمیسیون

: تألیفات

: E-mail

: web site
مطالعه نقاشی :علایق وسرگرمی

محمد یونس قانونــی فرزند الحاج محمدیوسف امــان،  متولد سال 1336 هـ. ش درولایت پنجشیر، سکونت اصلی ولایت پنجشیر وفعلی شان شهر کابل ، به زبانهای دری، پشتو، عربی وتا حدودی انگلیسی واردو تکلم میکنند.

: زنده گی شخصی

سمتها ومسئولیتها دردولت اسلامی:

- ریاست سیاسی اردو(1371-1375هـ.ش).

- سرپرستی اموراداری وزارت دفاع (1371-1375هـ.ش).

- وزیر امور داخله (1375 هـ.ش).

- وزیر امورداخله  (1380 هـ.ش).

- وزیر معارف( 1381-1383هـ.ش).

وظایف ومسئولیتهای دوران جهاد:

1- منشی کمیته جهادودعوت(این کمیته مسئولیت تعلیم وتربیه وسازماندهی فکری مجاهدین رابرعهده داشت)1360هـ.ش.

2- نماینده قهرمان ملی کشور، شهید احمد شاه مسعود درپشاور بین سالهای (1360-1368هـ. ش).

3- معاون کمیته فرهنگی شورای نظار(1368-1370).

4- ریاست سیاسی شورای سراسری قوماندانان جهادی به نماینده گی از شهید احمد شاه مسعود(1370هـ.ش) تا پیروزی مجاهدین؛

وظایف ومسئولیتهای دوران مقاومت:

- ریاست کمیته امورولایات؛( این کمیته، مسئولیت پیشبرد تمام امورملکی از قبیل صحت، تعلیم وتربیه، بازسازی، مهاجرین وغیره رادرعقب جبهات برعهده داشت.)

- نماینده گی ازشهید احمد شاه مسعوددرمذاکرات عمده ومختلف سیاسی که به منظوریافتن راه حل سیاسی برای مشکلات کشور صورت میگرفت،ازجمله:

- مذاکره باجریان روم به رهبری شاه سابق (1376هـ.ش).

- مذاکره با برخی از شخصیتهای سیاسی افغان مقیم اروپا در فرانکفورت آلمان که منجر به تشکیل شورای مصالحه ووحدت ملی گردید (1376هـ.ش).

- ریاست هیئت جبهه متحد درمذاکرات استانبول (1377هـ.ش)؛

- ریاست هیئت جبهه متحد درمذاکرات"بن"(قبل ازسقوط طالبان) به منظور جست وجوی راه حل سیاسی باشرکت عموم جناح های درگیر درقضیه افغانستان.

- ریاست هیئت جبهه متحد درمذاکرات عشق آباد که با وساطت ملل متحد میان دولت اسلامی وطالبان برگزار شد(1379هـ.ش)؛

- شرکت در اجلاس لندن با حضور روشنفکران وشخصیتهای ملی خارج از کشورباهدف ایجاد تفاهم میان نیروهای موجود درداخل وخارج کشور.

: تجربۀ کاری